2ம் லெப். மாலதி அவர்களின் 30 வது ஆண்டு வீர வணக்க நிகழ்வு

0

இந்திய வல்லரசின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராகப் போராடி
10.10.1987 அன்று கோப்பாய் வெளியில் விடுதலைக்காய்
காற்றில் கலந்த 30 வது வருடம்

வீர வணக்க நிகழ்வு

15.10.17
ஞாயிறு மாலை
7 மணிக்கு

St Andrews Church
89 Malvern Avenue
Harrow HA2 9ER

SHARE