முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பின் பத்தாம் ஆண்டு வீறு கொண்டெழுவோம்! எழுச்சிப் பேரணி

0

சிறீலங்கா அரசு கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கும் தொடர் தமிழின அழிப்பு…
முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பின் பத்தாம் ஆண்டு
வீறு கொண்டெழுவோம்!
எழுச்சிப் பேரணி
18-05-2019
Saturday
starts AT 2.00 pm :
Stratton Street
Green Park
London, W1J 8LT
Ends at :
Parliament Square
Westminster
London, SW1A 0PW
020 3371 9313 www.tccuk.org

SHARE